Polityka prywatności

Polityka prywatności

Od dziś tj. 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEW (określane jako RODO lub ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych ).

Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów, petentów o ich prawach.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W ZWIĄZKU Z ART. 13 UST.1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZADZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH z dnia 12 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego informuję, że przetwarza dane osobowe w zbiorach danych osobowych w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Związek Międzygminny „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego” z siedzibą w Lesznie, ul. 17 stycznia 90, 64-100 Leszno, NIP 6972307203, REGON 302303942. Może się Pan/Pani skontaktować drogą elektroniczną na adres: e-mail:sekretariat@kzgrl.pl. Telefonicznie pod numerem: 65-529-49-34 lub pocztą tradycyjną na adres podany wyżej.

2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji Państwa praw proszę się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@kzgrl.pl, tel: 65-528-65-65, listownie : ul. 17 Stycznia 90, 64-100 Leszno

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji czynności urzędowych tj:

 •  wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 • wykonywania przez Związek Międzygminny „ KZGRL” obowiązku realizowanego w interesie publicznym

4. Pana/Pana dane osobowe w niektórych sytuacjach mogą być udostępnione jeśli będzie to konieczne w celu wykonywania zadań Związku.

Dane będziemy powierzać/udostępniać wyłącznie:

 •  podmiotom upoważnionym do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów
 • podmiotom, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

5. Nie przekazujemy Pana/Pani danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

7. Przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • prawo dostępu do Pana/Pani danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawienia) Pana/Pani Danych
 • prawo do usunięcia i do przenoszenia Pana/Pani danych – z uwagi na cel przetwarzania i obowiązek prawny to prawo jest ograniczone
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane niezgodnie z prawem

8. Podana przez Pana/Panią dane osobowe są warunkiem prowadzenia sprawy w Związku Międzygminnym ”KZGRL” w Lesznie. Podanie danych jest :

 • obowiązkowe, jeżeli obowiązek ten wynika z przepisów prawa
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. W przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nie będzie można podjąć czynności urzędowych lub zawrzeć umowy

9. Pana/Pani dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie wiąże się to z automatycznym podejmowaniem decyzji w tym z profilowaniem.