Programy edukacyjne

Podsumowanie działań edukacyjnych 2019 rok

Działania informacyjne i edukacyjne w 2019 roku

Jednym z podstawowych zadań Związku określonym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Edukacja ekologiczna stanowi istotny element realizacji planów gospodarki odpadami, jest niezbędnym warunkiem skutecznego kształtowania świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie selektywnego zbierania odpadów.

W 2019 roku Związek poprzez różne formy edukacji ekologicznej zrealizował przedsięwzięcia edukacyjne mające na celu kształtowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

W ramach działań edukacyjnych zrealizowane zostały następujące przedsięwzięcia:

  • Kampania „Przedszkolaki z Segregolandii” – skierowana do przedszkolaków – udział w niej wzięło 1302 przedszkolaków oraz nauczyciele i wychowawcy
  • Edukacja ekologiczna poprzez edukacyjne spektakle teatralne pt. Małe śledztwo w wielkiej sprawie – skierowana do uczniów klas I Szkół Podstawowych – udział w spektaklach wzięło 2689 uczniów oraz nauczyciele i wychowawcy
  • Kampania „Akademia odpadowa” – skierowana do uczniów klas IV Szkół Podstawowych – udział w niej wzięło 3122 uczniów oraz nauczyciele i wychowawcy
  • Kampania „SOS dla środowiska, czyli segregujący, oszczędny, świadomy” – skierowana do uczniów klas I szkół średnich/zawodowych/branżowych – udział w niej wzięło 5578 uczniów oraz nauczyciele i wychowawcy
  • Kampania edukacyjna „Od segregacji nie planuj wakacji” – podczas dwóch akcji za odpady wielkogabarytowe i elektroodpady letnicy otrzymali około 300 sadzonek roślin
  • Konkurs dla dzieci i młodzieży „Apel młodzieży i dzieci – dorośli segregujcie śmieci.” – ponad 100 osób wzięło udział w konkursie z których wyłonionych zostało 9 laureatów.
  • Kampania edukacyjna dot. wprowadzenia frakcji bioodpadów na terenie KZGRL – poprzez audycje radiowe, plakaty na przystankach komunikacji miejskiej, naklejki na pojemniki, lokalne media oraz media społecznościowe – kampania kierowana do wszystkich mieszkańców KZGRL
  • Kampania edukacyjna „Zrób krok w stronę PSZOK” – podczas dwóch akcji w Gostyniu i Pępowie pracownicy KZGRL odpowiadali na pytania mieszkańców oraz przekazywali materiały edukacyjno – informacyjne
  • „Turnieje odpadowe” – akcje o charakterze sportowo edukacyjnym – podczas trzech turniejów edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi edukacją ekologiczną w tej formie objętych zostało 190 dzieci oraz ich nauczyciele i wychowawcy.

 

 

 

Tabela: Edukacja ekologiczna w Placówkach Oświatowych na terenie KZGRL

Przedszkola Szkoły Podstawowe klasy I Szkoły Podstawowe  klasy IV

Szkoły średnie

/branżowe/

zawodowe

RAZEM
Ilość placówek 23 76 67 21 187
Ilość grup 62 146 153 191 552
Liczba uczniów uczestniczących w edukacji 1302 2689 3122 5578 12 691

 

Poza wyżej wymienionymi przedsięwzięciami, Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego prowadził również mniejsze działania edukacyjne kierowane do wszystkich mieszkańców regionu. Poprzez współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami przekazywane były również materiały edukacyjne.

Wszystkie nasze działania edukacyjno – informacyjne ukierunkowujemy tak, aby dotrzeć do jak największej liczby osób. Mając świadomość konieczności wykorzystywania różnych metod i narzędzi edukacyjnych, do mieszkańców docieramy również poprzez media lokalne (prasa, telewizja, radio) oraz media społecznościowe.

Działania edukacyjne Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w 2019 roku zostały docenione przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Departament Środowiska, który przyznał nagrodę dla KZGRL w Konkursie „Aktywni w Wielkopolsce”. Również Eko Cykl Organizacja Odzysku Opakowań S.A w Konkursie Przedsiębiorca Efektywny Surowcowo 2018 dostrzegł wymierność działań KZGRL i wyróżnił poprzez nominację za edukacje ekologiczną w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – kampanie edukacyjno – informacyjne, publikacje, warsztaty i konkursy, dotychczasowe działania edukacyjne Związku.